Frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis kan du finna svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Vad gör ICA Stiftelsen?

ICA Stiftelsens uppdrag är att stödja projekt, idéer och organisationer som gör bestående skillnad i samhället med inriktning på hälsa, välbefinnande, mångfald, inkludering, miljö och klimat. Allt utifrån grundtanken om allas rätt till ett hälsosamt liv, lika värde och rätt till lika möjligheter. Läs mer om ICA Stiftelsens pågående partnersamarbeten och projekt.

Varför har ICA bildat en stiftelse?

Det finns en lång tradition inom ICA att engagera sig för samhället på olika sätt, inte minst genom de lokala handlarna. Genom stiftelsen vill ICA förstärka och vidareutveckla detta engagemang. Läs gärna mer om ICA Stiftelsen under fliken om stiftelsen.

Vilka typer av projekt stödjer ICA Stiftelsen?

Stiftelsen samarbetar med och stödjer organisationer som arbetar för att förbättra människors hälsa, välbefinnande och miljö. Vi stödjer också dem som på olika sätt bidrar till ökad mångfald och inkludering i samhället och som aktivt arbetar med att motverka utanförskap.

Vem kan ansöka om bidrag från ICA Stiftelsen?

ICA Stiftelsen arbetar främst uppsökande med långvariga partnerskap. För projektverksamheten är icke vinstdrivande organisationer, som varit verksamma i minst två år, välkomna att testa sina projektidéer. Här kan du läsa mer om befintliga partners och projekt och testa om din projektidé är inom ramen för stiftelsens uppdrag.

Stöd ges inte till:

 • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer
 • Verksamheter som ingår i offentlig sektor
 • Vinstdrivande projekt eller organisationer
 • Privatpersoner
Hur beslutas stöd från ICA Stiftelsen?

Projekriterier för urval av partner eller projektet:

 • Stärker stiftelsens grundpelare och fokusområden
 • Kan påvisa effekt/resultat på kort och lång sikt
 • Har potential att fortleva efter avslutat stöd
 • Adresserar en angelägen och aktuell samhällsfråga
 • Projektet ska verka nationellt och ske på flertalet orter eller ha potential att skalas upp
 • Engagerar ICA-handlare lokalt
Hur finansieras ICA Stiftelsen?

Finansiering av stiftelsens verksamhet bygger på gåvor eller insamlingar initierade av andra till förmån för ICA Stiftelsen eller för direkta ändamål som stiftelsens styrelse beslutat stödja.

ICA Stiftelsens behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss på ICA Stiftelsen att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behand­lingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. På de här sidorna beskriver vi hur och varför ICA Stiftelsen behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Om du deltar i något av stiftelsens finansierade projekt eller partnerskap, hittar du mer information om hur dina personuppgifter behandlas hos den utförande organisationen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns relevanta avtal på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör. Vänligen kontakta oss om du vill ha närmare information om vilka skyddsåtgärder vi vidtar.

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter:

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna fram­går. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på icastiftelsen.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi, varför och hur länge?

Ändamål Hantera ansökningar
Beskrivning Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss i samband med en ansökan. Inom hanteringen av ansökan behandlar vi personuppgifterna för att utvärdera och motivera den inkomna ansökan och lagra inkomna ansökningar.
Kategorier av registrerade Företrädare för ansökande organisation
Företrädare för ICA-handlare
Kategorier av personuppgifter Namn, mail, telefonnummer

 

Laglig grund Vi behandlar Företrädare för ansökande organisations personuppgifter med den lagliga grunden uppfyllande av avtal.
Vi behandlar Företrädare för ICA-handlares personuppgifter med den lagliga grunden berättigat intresse.
Delning till tredje part Vi delar i vissa fall ansökningar till ICA Sverige och ICA Handlarnas förbund.
Lagringstid Vi lagrar personuppgifterna i 24 månader.

 

Ändamål Hantera beviljade ansökningar
Beskrivning Vi behandlar personuppgifter som har lämnats till oss i samband med en ansökan, vid avtalsskrivning med ICA Stiftelsen och vid möten mellan ICA Stiftelsen och en ansökande organisation.

Inom hanteringen av beviljade ansökningar behandlar vi personuppgifter för att kontakta den ansökande organisationen och meddela beslutet, ingå avtal mellan ICA Stiftelsen och organisationen, samt för att planera och driva projektet eller partnerskapet framåt

 

För personuppgifter tillhörande Företrädare för ICA-handlare mottar vi dessa från ICA Sverige och ICA handlarnas förbund. Vi behandlar Företrädare för ICA-handlares personuppgifter för att kontakta er med anledning av det beviljade projektet eller partnerskapet.

Kategorier av registrerade Företrädare för ansökande organisation
Företrädare för ICA-handlare
Kategorier av personuppgifter Namn, mail, telefonnummer
Bild och ljudmaterial
Laglig grund Vi behandlar Företrädare för ansökande organisations personuppgifter med den lagliga grunden uppfyllande av avtal.
Vi behandlar Företrädare för ICA-handlares personuppgifter med den lagliga grunden berättigat intresse.
Delning till tredje part Vi delar i vissa fall Företrädare för ansökande organisations namn och mail till ICA Sverige och ICA Handlarnas förbund.

Vi delar Företrädare för ICA handlares personuppgifter till den ansökande organisationen

Lagringstid Vi lagrar personuppgifterna under samarbetets löptid och 24 månader därefter. Personuppgifter som ingått i styrelsematerial lagras tills vidare.

 

 

Ändamål Kommunicera och inspirera genom publicering av beviljade projekt och partnerskap
Beskrivning Vi behandlar personuppgifter lämnade till oss inom det aktuella projektet eller partnerskapet för att kommunicera internt och externt om vår verksamhet för att t.ex. informera om vilka anslag som har beviljats. Vi behandlar även personuppgifterna för att öka kännedom om ICA Stiftelsen och inspirera fler organisationer att ansöka till ICA Stiftelsen.

Vi kan komma att kommunicera och inspirera genom sociala medier, nyhetsbrev och liknande. I vissa fall håller vi presentationer för interna och externa parter där personuppgifter kan inkluderas.

Kategorier av registrerade Företrädare för ansökande organisation
Deltagare i projektet
Företrädare för ICA-handlare
Kategorier av personuppgifter Namn
Bild och ljudmaterial
Laglig grund Vi behandlar personuppgifterna med den lagliga grunden berättigat intresse.
Delning till tredje part Vi delar i vissa fall bild- och ljudmaterial samt namn inom ICA Koncernen för spridning i våra sociala medier.
Lagringstid Publicerade personuppgifter bevaras, som utgångspunkt, tillsvidare. Material som avpublicerats eller ännu inte publicerats bevaras i 48 månader räknat från datumet för avpublicering eller materialets färdigställande.

 

Ändamål Uppföljning av handlarengagemang och beviljade projekt och partnerskap
Beskrivning Vi behandlar personuppgifterna inom det aktuella projektet för att följa upp handlarengagemang och beviljade projekt och partnerskap. Vi sammanställer information om projektet eller partnerskapet för framställande av statistik och uppföljning, där personuppgifter kan ingå om dom inkluderas i projekt- eller partnerskapsdokumentationen.
Kategorier av registrerade Företrädare för ansökande organisation
Deltagare i projektet
Företrädare för ICA-handlare
Kategorier av personuppgifter Namn
Bild och ljudmaterial
Laglig grund Vi behandlar personuppgifterna med den lagliga grunden berättigat intresse
Delning till tredje part Vi delar i vissa fall uppföljningsdokumentationen till ICA Koncernen, där personuppgifter kan ingå.
Lagringstid Vi lagrar personuppgifterna under 48 månader efter projektets löptid

 

Ändamål Hantera och bemöta rättsliga krav
Beskrivning Vi behandlar personuppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess där ICA Stiftelsen är part.
Kategorier av registrerade Företrädare för ansökande organisation
Deltagare i projektet
Företrädare för ICA-handlare
Kategorier av personuppgifter Namn, mail, telefonnummer
Bild och ljudmaterial
Laglig grund Vi behandlar personuppgifterna med den lagliga grunden berättigat intresse
Delning till tredje part Samtliga personuppgifter kan delas till externa rådgivare, domstol, motparter etc. med den lagliga grunden berättigat intresse
Lagringstid Personuppgifterna bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte.

 

Ändamål Uppfylla rättsliga skyldigheter
Beskrivning Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. för bokförings- och redovisningskrav.
Kategorier av registrerade Företrädare för ansökande organisation
Deltagare i projektet
Företrädare för ICA-handlare
Kategorier av personuppgifter Namn, mail, telefonnummer
Bild och ljudmaterial
Laglig grund Vi behandlar personuppgifterna med den lagliga grunden uppfylla rättslig förpliktelse
Delning till tredje part Samtliga personuppgifter kan delas med myndigheter, externa rådgivare och rättsvårdande myndigheter för att uppfylla en rättslig förpliktelse
Lagringstid Personuppgifterna bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättsliga förpliktelse, bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen under en period om sju (7) år räknat efter utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades

 

Ändamål Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster
Beskrivning Vi behandlar personuppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster
Kategorier av registrerade Företrädare för ansökande organisation
Deltagare i projektet
Företrädare för ICA-handlare
Kategorier av personuppgifter Namn, mail, telefonnummer
Bild och ljudmaterial
Laglig grund Vi behandlar personuppgifterna med den lagliga grunden berättigat intresse
Delning till tredje part N/A
Lagringstid Personuppgifterna bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen

 

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

För att kunna uppfylla dina rättigheter måste vi behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se

Få tillgång till dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig.

Du kan få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss.

Begära rättelse av personuppgifter
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att be­gära att uppgiften rättas eller kompletteras.

Ge och ta tillbaka ditt samtycke
I vissa fall kan vi komma att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling.

Avsäga dig direktreklam
Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick från våra samarbetspartners, både digitala och i pappersfor­mat. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket eller kontakta oss på info@icastiftelsen.se

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse
I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat in­tresse.

Radera uppgifter
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig direktreklam. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Begränsa behandling av uppgifter
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Det kan dock inne­bära att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behand­lingen begränsas.

Flytta din data (dataportabilitet)
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

Kontakta oss på info@icastiftelsen.se om du vill utnyttja dina rättigheter.

Kontakta oss
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@icastiftelsen.se. Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

Information om kakor

En kaka är en textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webb­plats. Kakor används för att känna igen din enhet nästa gång som du besöker webbplatsen. Det finns även andra liknande tekniker, t.ex. pixeltaggar (genomskinliga bilder som kan finnas i e-post som skickas till dig) och webblagring (som kan användas för att lagra information i din enhets webblä­sare). På den här sidan kallar vi alla dessa typer av tekniker för “kakor”.

Vissa kakor innehåller personuppgifter, t.ex. IP-adress, men inte alla. För information om hur Hakon Swenson Stiftelsen hanterar dina personuppgifter och för vilka syften, läs mer under fliken ”Behandling av personuppgifter”

Olika typer av kakor: Vi använder både sessionskakor och beständiga kakor:

 • Sessionskakor lagras under den tid som du använder webbplatsen och raderas när du stänger ner din webbläsare.

 

 • Beständiga kakor lagras på din enhet under en viss tid eller till dess att du tar bort dem.

Det finns första- och tredjepartskakor:

 • Förstapartskakor ställs in av webbplatsen som du besöker.

 

 • Tredjepartskakor ställs in av någon annan än webbplatsen som du besöker.

Var vi använder kakor

 

 • Vi kan placera kakor på din dator eller enhet och läsa information som lagras i kakor när du:
 • Använder och besöker våra webbplatser, inklusive icastiftelsen.se
 • Öppnar utskick från oss, t.ex. e-postutskick
 • Använder våra appar

Varför och hur vi använder Kakor

 • Generellt används kakor för att möjliggöra funktionalitet på icastiftelsen.se. Vi använder följande kategorier av kakor för de ändamål som beskrivs nedan.
Ändamål Kategorier av ka­kor Beskrivning
Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler ·         Funktionella

·         Nödvändiga

·         Säkerhet

Vi använder kakor för att tillhandahålla tjänster i våra di­gitala kanaler.

 

Exempel: Kakor används för att hålla dig inloggad när du navi­gerar mellan sidor så att du slipper logga in varje gång du byter sida på icastiftelsen.se. Kakor används även för att hålla koll på om man är intern eller extern användare. Detta påverkar sedan bl.a. vilket innehåll du ser på siten.

Kommunikation ·         Analys

·         Funktionella

 

Vi använder kakor för att kommunicera med dig.

 

Exempel: Kakor används för att utvärdera effekten av kommunikat­ion på hemsidan.

 

Följa upp och utvär­dera ·         Analys Vi använder kakor för att följa upp och utvärdera våra tjänster i digitala kanaler.

 

Exempel: Kakor används för att samla in besöks- och klick­statistik på icahandlarna.se och öppnings- och läsningsstatistik för ut­skick. Kakor används även på icahandlarna.se och i appen för att hålla koll om användaren har svarat på survey eller frågor.

 

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster ·         Nödvändiga

·         Säkerhet

 

Vi använder kakor för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

 

Exempel: Kakor används för att skydda ditt konto på icastiftelsen.se.

 

Kategorier av Kakor

Vi har delat in de kakor vi använder i följande kategorier:

 • Analyskakor används för att samla in och analysera statistik, t.ex. besöks- och klickhistorik el­ler öppnings- och läsningsstatistik.
 • Funktionella kakor används för att möjliggöra funktionalitet på webbplatsen.
 • Nödvändiga kakor behövs för att tillhandahålla tjänsten som du har efterfrågat.
 • Säkerhetskakor behövs för att skydda t.ex. ditt konto på webbplatser

Hur du kan styra vår användning av kakor

Du kan styra vår användning av kakor genom:

Din webbläsare

Du kan normalt hantera dina inställningar för kakor i din webbläsare. Gå in på inställ­ningar i din webbläsare för att lära dig mer om hur du kan styra vår användning av kakor. Till exempel kan du ställa in din webbläsare till att blockera alla kakor, att endast acceptera vissa kakor eller att kakor rade­ras när du stänger din webbläsare.

Observera att om du väljer att blockera kakor i din webbläsare kan det medföra att våra webbplatser inte fungerar som de ska eller att du inte kan använda vissa funktioner. Om du vill ha mer information kan du besöka www.allaboutcookies.org.

Annonsinställningar
I Googles annonsinställningar kan du styra användningen av kakor för att visa anpassade annonser på webbplatser, se Google Ads Settings.

Om du är Facebook-användare kan du styra om annonser baserat på ditt beteende ska visas på Fa­cebook och andra webbplatser som använder Facebooks annonseringstjänster i Facebooks annonsinställ­ningar.